Zakres audytu efektywności energetycznej

Istnieją dwa rodzaje audytu: audyt energetyczny przedsiębiorstwa i audyt efektywności energetycznej. Zakres i zastosowania tych audytów określa w polskim prawodawstwie Ustawa z dnia 20 maja 2016r.o efektywności energetycznej. Wspomniana ustawa definiuje audyt efektywności energetycznej jako opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji.

Audyt a oszczędzanie energii

Audyty efektywności energetycznejZawiera on wykaz przedsięwzięć, które służą poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, jak również ocenę ich opłacalności i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Audyty efektywności energetycznej nie są obowiązkowe. Jest wymagany, gdy przedsiębiorstwo realizuje przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną, za które chce uzyskać białe certyfikaty (czyli świadectwa efektywności energetycznej). Audyt efektywności energetycznej wymagany jest w ramach określonych przedsięwzięć, gdy przedsiębiorstwo chce uzyskać dofinansowanie do realizacji programów poprawiających efektywność energetyczną. Audyt efektywności energetycznej obejmuje swoim zakresem konkretne przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia, których celem jest poprawa efektywności energetycznej.

Audyty efektywności energetycznejW audycie efektywności energetycznej powinny znaleźć się informacje m.in. dotyczące oceny stanu technicznego obiektu lub instalacji, w tym dokumentacja techniczna, analiza obecnego zużycia energii, określenie czynników wpływających na zużycie energii. Powinna się w nim również znaleźć ocena efektów uzyskanych w ramach realizacji działań zwiększających efektywność energetyczną, w tym metodyka i wyniki obliczeń osiągniętej oszczędności energii oraz sumarycznej redukcji kosztów eksploatacji obiektu. Głównym celem audytu efektywności energetycznej jest określenie oszczędności energii i ocena uzyskanych oszczędności finansowych. Audyt efektywności energetycznej jest nieodzownym dokumentem, który razem z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (białego certyfikatu) składa się do Urzędu Regulacji Energetyki. Audyt ten jest podstawą do pozyskania wsparcia finansowego na realizację zadań polegających na zmniejszeniu zużycia lub strat energii.

Audyt efektywności energetycznej przeprowadzany jest przez audytora efektywności energetycznej. Taka osoba musi posiadać zdolność do czynności prawnej, nie być karana, a także posiadać tytuł magistra studiów o kierunku technicznym, przejść odpowiednie szkolenie dla audytorów i pozytywnie zdać egzamin państwowy.